top of page
Search
  • Writer's pictureNOVA Team

Information About Voting - Boston Only (Thông Tin Bầu Cử - Dành Cho Boston)Information About Voting - Boston Only


On the Massachusetts Voter Registration website, you can find options to view and track your ballots seen here: https://www.sec.state.ma.us/ele/elevoterresources.htm


If you have not received or lost your mail-in ballot, you can print this form and it will still be a valid request for a mail-in ballot:

Vietnamese:

English:


Also, the City of Boston has dropboxes for vote-by-mail applications at City Hall and early voting locations: http://ow.ly/Ky6d50B3Qe1


For more information on how to participate in this year's elections, please visit boston.gov/election.


____________________________________________


Thông Tin Bầu Cử - Dành Cho Boston


Trên trang web Đăng Ký Cử Tri của Massachusetts, bạn sẽ tìm được lựa chọn để xem, và theo dõi lá phiếu của bạn tại đây https://www.sec.state.ma.us/ele/elevoterresources.htm


Nếu bạn vẫn chưa nhận được hoặc đánh mất lá phiếu bầu bằng thư của bạn, bạn có thể in đơn này và nó sẽ là yêu cầu chính thực để nhận lá phiếu bầu bằng thư.

Tiếng Việt:

Tiếng Anh:


Đồng thời, Thành Phố Boston cũng có thùng (dropboxes) cho đơn xin bầu bằng thư tại City Hall và các địa điểm bầu cử sớm http://ow.ly/Ky6d50B3Qe1


Muốn biết thêm chi tiết về làm thế nào để tham gia vào những đợt bầu cử năm nay, xin vào trang web boston.gov/election.

8 views0 comments

Comments


D O N A T E
bottom of page